Yavakshara Choornam - 50 gms

(SKU ID: YQIZ0588)
Rs. 65
Qty: 

YAVAKSHARA CHOORNAM - Ref. Ashtangahridayam
Indications : Tonsilitis
Usage : Internal